Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Quốc Toàn

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Quốc Toàn
2. Năm sinh: 1984 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Bỉm Sơn -Thanh Hóa
5. Nguyên quán: Nga Tiến - Nga Sơn-Thanh Hóa
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xóm Tam Thái-Xã Hóa Thượng- Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0978553908

Email: quoctoank3715@gmail.com Fax toantq@tnu.edu.v

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2009  Nơi bảo vệ:ĐH Sư Phạm Thái Nguyên
  • Ngành: Hóa học  Chuyên ngành:Hoá Phân tích

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên Sư Phạm Hóa học 2006
Thạc sĩ Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên Hóa Phân tích 2009

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Hóa - Công nghệ thực phẩm

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước ‘’Nghiên cứu tương tác giữa copolime của axit acrylic và acrylamit với bentonit bình thuận’’ 3 Tạp chí Hóa học 4B 50 92-94 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Xác định đồng thời vitamin C, xitrat và oxalat trong nước tiểu bằng phương pháp động học trắc quang’’ 2 Tạp chí Khoa học và Công nghêk 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố