Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Ngọc Hiếu

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiếu
2. Năm sinh: 1981 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Mỹ Thọ - Bình Lục - Hà Nam
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 15. P. Quang Trung. TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02803754932 Mobile 0915212911

Email: hieunn@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2006  Nơi bảo vệ:ĐHSP Thái Nguyên
  • Ngành: Tâm lý - Giáo dục Chuyên ngành:Giáo dục học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các hoạt động NCKH, cộng tác viên Đề tài cấp ĐH của Ths Lê Hồng Sơn về lĩnh vực Giáo dục kỹ năng sống. Viết bài gửi đăng tại các Tạp chí Giáo dục năm 2008, Tạp chí Thiết bị dạy học năm 2015, Tạp chí Dạy và học ngày nay 2016, Tạp chí Giáo dục và Xã hôi 2017. 

Hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài NCKH, KLTN đạt loại ưu.

Tham dự các hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu

Tiếp tục đăng ký và triển khai các hoạt động NCKH, công trình NC các cấp

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố