Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thị Trà My

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Trà My
2. Năm sinh: 1984 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội
5. Nguyên quán: Vân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 20, P Quang Trung, Tp Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0983.732.638

Email: my.ntt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ:Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG HN
  • Ngành: Ngôn ngữ học Chuyên ngành:

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trợ lý ĐT Khoa, Phó BT CB
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Văn học
  • Ngôn ngữ học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

1. Câu hỏi tu từ trong tiểu thuyết Sống mòn của Nam Cao, Đề tài NCKH SV, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, năm 2005.

2. Câu hỏi tu từ trong tiểu thuyết Sống mòn của Nam Cao, Kỷ yếu SV NCKH toàn quốc, năm 2006. 

3. Đọc hiểu tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh theo đặc trưng loại thể, Đề tài NCKH SV, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, năm 2006.

4. Ngôn ngữ nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, năm 2007

5. Ngôn ngữ nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Kỷ yếu Hội nghị NCKH Trường ĐH Khoa học, năm 2009, tr 198- 202

6. Hướng dẫn đề tài NCKH: Một số biểu tượng trong dân ca H'mong dưới góc nhìn văn hóa. (Công trình đạt giải Ba giải thưởng sinh viên NCKH toàn quốc năm 2010)

7. Một số cách thức tạo nhịp trong tập Lục giác sông Hồng, Báo cáo tại Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc tháng 4 năm 2010.

8. Giảng dạy môn Ngữ âm tiếng Việt theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học,  Đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2010

9. Cổng trường thời mở cửa….Báo Văn Nghệ, Số Tết, năm 2011

10. Thăm cảnh chùa Hương qua những vần thơ của Xuân Diệu, Tạp chí Chùa Hương, số Tết năm 2011, tr 5-8

11. Giới thiệu sách Phong cách học tiếng Việt của tác giả Hữu Đạt, Bản tin ĐH Quốc gia Hà Nội, số 244, tháng 6/2011, tr 64- 66

12. Mạch lạc theo quan hệ nguyên nhân trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc tháng 4 năm 2011, Nxb Hà Nội, 2012. Từ trang 782 – 790.

13. Ảnh hưởng của yếu tố giới tính đến mức độ tập trung từ ngữ và việc sử dụng các phương thức cấu tạo từ (xét trên đối tượng sinh viên), Tập 87, Số 11, 2011, Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, Mã xuất  bản:  ISSN 1859- 2171, trang 37- 43

14. Ảnh hưởng của yếu tố giới tính đến việc sử dụng một số kiểu câu (xét trên đối tượng sinh viên), Báo cáo tham luận tại Hội thảo quốc tế “Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” ngày 11/11/2011 tại Trường ĐH KHXH& NV. Bài được đăng kỷ yếu, sách của Nxb ĐHQG HN,  Mã xuất  bản:  ISBN 978- 604- 62-0576-0, tr 782- 789

15. Non nước chùa Hương qua áng thơ Xuân Diệu, Bài viết đăng trên Báo Văn nghệ Thái Nguyên, số 4+5,  ra ngày 10.02.2012, tr 17

16. Khả năng tổ hợp và cơ cấu nghĩa của từ “Bụng, dạ” trong tiếng Việt. Tập 96, Số 8, 2012, Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, Mã xuất  bản:  ISSN 1859- 2171, trang 187- 194

17. Giới thiệu sách Phong cách học tiếng Việt của tác giả Hữu Đạt, Tạp chí "Từ điển học và Bách khoa thư" số 6 (11/2012), Mã xuất bản: ISSN 1859 – 3135. Từ trang 110- 112.

18. Sự thay đổi cơ cấu nghĩa của từ trong tư duy của người Việt (Khảo sát trên đối tượng sinh viên). Báo cáo trình bày tại Hội thảo Khoa học Quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”, tổ chức vào 11/5/2013 tại  Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. In kỷ yếu trang 43

19. (Đồng tác giả, Trương Thị Hoa), Tình thái từ trên trang mạng xã hội Facebook, Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Trưởng ĐH SP Hà Nội vào tháng 10.2013. Nxb Đại học Sư phạm, tr 572 - 578

20.  (Đồng tác giả, Vi Thị Điệp), Sự khác biệt trong phát âm của trẻ từ 2 đến 3 tuổi ở khu vực miền núi phía Bắc (xét từ góc độ giới tính). Tập 112, Số 12/1, 2013, Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, Mã xuất  bản:  ISSN 1859- 2171, trang 123- 128.

21. Lữ hành – Khắc khoải nối nhớ và tình yêu quê hương của người xa xứ, in chung trong tập thơ Lữ hành của tác giả Hữu Đạt, Nxb Văn học, 2014, từ trang 176 – 190

22. Vẻ đẹp của Đức Chúa Ba trong cái nhìn đối sánh, Tạp chí Chùa Hương số Tết năm 2014

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố