Tìm kiếm theo cụm từ
Trương Thị Thảo

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trương Thị Thảo
2. Năm sinh: 1980 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 5, Gia Sàng, Thái Nguyên

Điện thoại: NR 0280.3851706 Mobile 0915216469

Email: thaott@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2005  Nơi bảo vệ:ĐH KHTN, DHQG Hà Nội
  • Ngành: Hóa học Chuyên ngành:Hóa lý thuyết và Hóa lý

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Viện Hóa học, Viện KH&CNQG
  • Ngành: Hóa học  Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Viện Hóa học, Viện KH&CNQG

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng bộ môn
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐHSP Hà Nội Hóa học 2001
Thạc sĩ ĐHQG Hà Nội Hóa học 2005
Tiến sĩ Viện KH&CNQG Hóa học 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Hóa - Công nghệ thực phẩm
  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố