Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Quang Đông

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Đông
2. Năm sinh: 1981 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Hưng Yên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xóm Tân Đức 2 - Xã Thịnh Đức - TP. Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0974974888

Email: dong.nq@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ:ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
  • Ngành: Vật lý Chuyên ngành:Quang học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Y-Dược

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Sư phạm Thái Nguyên Cử nhân Vật lý 2004
Thạc sĩ ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Thạc sỹ Vật lý 2011

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Sinh học
  • Y học
  • Vật Lý
  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Vật lý đại cương Đồng tác giả NXB ĐHQG Hà Nội 2010
Sách giáo trình Thực hành Vật lý đại cương Đồng tác giả NXB ĐHQG Hà Nội 2010

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố