Tìm kiếm theo cụm từ
Phạm Thị Hồng Nhung

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
2. Năm sinh: 1983 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Tiền An- Yên Hưng- Quảng Ninh
5. Nguyên quán: Tiền An- Yên Hưng- Quảng Ninh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: xóm Sau- xã Lương Sơn- TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0906158828

Email: nhungpth@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2008  Nơi bảo vệ:Khoa Địa lý- Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Ngành: Địa lý Chuyên ngành:Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sư phạm Địa lý 2005
Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên 2008

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Tài nguyên-Môi trường
  • Khoa học trái đất - Mỏ

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
8/2005- 4/2006 Nhân viên phòng ĐT-KH&QHQT Khoa khoa học Tự nhiên xã Quyết Thắng- TP Thái Nguyên
4/2006- nay Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ô nhiễm dầu trong vịnh Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh- Hiện trạng và dự báo, 2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 30 2004
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, 3 . Đánh giá tiềm năng và hiện trạng nhằm đề xuất định hướng phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 59 2009
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Những kết quả bước đầu phát triển cơ sở lý luận và ứng dụng nghiên cứu đa dạng cảnh quan ở Việt Nam 6 Kỷ yếu Hội nghị địa lý Toàn quốc lần thứ 4 2008
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh: tiềm năng và định hướng 2 Kỷ yếu Hội nghị địa lý lần thứ 5 2010
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Đánh giá sự phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 2 Kỷ yếu Hội nghị địa lý lần thứ 6 2012
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Xây dựng mô hình kinh tế- sinh thái du lịch phục vụ phát triển bền vững huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 2 Kỷ yếu Hội nghị địa lý lần thứ 6 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước . Đánh giá tiềm năng và hiện trạng nhằm đề xuất định hướng phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 3 . Đánh giá tiềm năng và hiện trạng nhằm đề xuất định hướng phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 96 8 2012

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng
Giải khuyến khích Sinh viên NCKH Toàn quốc Bộ Giáo dục, 2004

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố