Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Văn Hoàng

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Điện thoại: NR Mobile

Email: vanhoang@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2002  Nơi bảo vệ:Đại học Sư phạm - ĐHTN
  • Ngành: Toán Chuyên ngành:Đại số

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2009  Nơi bảo vệ: Viện Toán học
  • Ngành: Toán  Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2009 Nơi phong: Viện Toán học

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN Toán học 1998
Thạc sĩ Đại học Thái Nguyên Đại số và Lý thuyết sô 2002
Tiến sĩ Viện Toán học Đại số và Lý thuyết số 2009

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Toán học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Some finite properties of generalized local cohomology modules 2 East-West Journal of Mathematics 7 107–115 2005
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài On the vanishing and the finiteness of supports of generalized local cohomology modules 2 Manuscripta Mathematica 126 59–72 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Asymptotic stability of certain sets of associated prime ideals of local cohomology modules 3 Communications in Algebra 38 4416–4429 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước On the associated primes and the supports of generalized local cohomology modules 1 Acta Mathematica Vietnamica 33 163-171 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài A FINITENESS RESULT FOR ATTACHED PRIMES OF ARTINIAN LOCAL COHOMOLOGY MODULES 2 Journal of Algebra and Its Applications 1 13 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài ON THE ASYMPTOTIC STABILITY OF CERTAIN SETS OF PRIME IDEALS 2 East-West Journal of Mathematics 1 14 20-27 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài ON THE FINITENESS AND STABILITY OF CERTAIN SETS OF ASSOCIATED PRIME IDEALS OF LOCAL COHOMOLOGY MODULES 2 Communications in Algebra 42 1–12 2014

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Một số tính chất hữu hạn của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng 01/2007- 12/2008 Cấp Bộ Đã hoàn thành Chủ trì
Ổn định tiệm cận của tập iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương 01/2010- 12/2011 Cấp Bộ Đã hoàn thành Chủ trì
Nghiên cứu tính cofinite của một số lớp môđun 6/2012-5/2014 Cấp Bộ Đã hoàn thành Chủ trì
Nghiên cứu tính cofinite của một số lớp môđun 6/2012-5/2014 Cấp Bộ Đã hoàn thành Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 5

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố