Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Some finite properties of generalized local cohomology modules
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Nguyen Tu Cuong, Nguyen Van Hoang
Nhà xuất bản / Tạp chí East-West Journal of Mathematics Tập 7 Số 2 Năm 2005
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Let (R,m) be a commutative Noetherian local ring, I an ideal of R and M, N finitely generated R−modules. In this paper we prove some finite properties of generalized local cohomology modules H^i_I(M,N). Set I_M = \ann(M/IM) and r = depth(I_M,N). We show that \Ass(H^r_I(M,N)) =\Ass\Ext^r_R(M/IM,N). We also characterize the least integer i such that H^i_I(M,N) is not Artinian by using the notion of filter regular sequences.

 

Tải file Some finite properties of generalized local cohomology modules tại đây