Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững: từ lý luận, kinh nghiệm và bài học rút ra đối với tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Nga,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 5 Số 2 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 1604
Tóm tắt nội dung

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Để có một cơ cấu kinh tế hợp lý, mỗi vùng, mỗi quốc gia cần phải xuất phát từ điều kiện lịch sử của mình. Thực tế, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, sự khác biệt về các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội tác động không nhỏ tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. Do vậy, để thực hiện hiệu quả quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững, việc nghiên cứu cơ sở lý luận và khái quát kinh nghiệm thực tiễn là hết sức cần thiết, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững. 

Tải file Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững: từ lý luận, kinh nghiệm và bài học rút ra đối với tỉnh Thái Nguyên tại đây