Tìm kiếm theo cụm từ
Ngô Thị Lan Anh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Ngô Thị Lan Anh
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Nam Định
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Sơn Tiến, Quyết Thắng, Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0913349907

Email: ngothilananh@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2007  Nơi bảo vệ:Học viện CT - HC Quốc gia HCM
  • Ngành: Triết học Chuyên ngành:Triết học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ: Học viện CT - HC Quốc gia HCM
  • Ngành: Triết học  Chuyên ngành: Triết học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2011 Nơi phong: Học viện CT - HC Quốc gia HCM

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trợ lý Đào tạo
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Sư phạm Thái Nguyên GDCD 2004
Thạc sĩ Học viện CT-HC Quốc gia HCM Triết học 2007
Tiến sĩ Học viện CT-HC Quốc gia HCM Triết học 2011

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Cử nhân Tiếng Anh Đại học tại chức Tiếng anh Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2008 - 2011

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Nga x
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Triết học - Xã hội học - Chính trị học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
10/2004 Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị và lý luận Mác – Lênin (nay là Khoa Giáo dục chính trị), Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên
10/2005 - 10/2007 Học viên cao học Viện triết học - Học viện chính trị Quốc gia HCM Hà Nội
11/2007 - 11/2008 Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên
12/2009 - 12/2011 Ngiên cứu sinh Viện triết học, Học viện chính trị - hành chính Quốc gia HCM Hà Nội
1/2012 đến nay Giảng viên - Trợ lý đào tạo của Khoa GDCT Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Chữ "Tâm" nhà Phật”, 1 Tạp chí Nghiên cứu Phật học 1 tr. 50-55 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Ảnh hưởng "Tâm" Phật giáo tới tư duy người Việt Nam hiện nay” 1 Tạp chí Nghiên cứu Phật học 4 tr.37-40 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Ảnh hưởng "Tâm" Phật giáo tới văn hóa người Việt Nam hiện nay” 1 Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 5 tr. 27-33 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phạm trù “Tâm” trong Phật giáo Việt Nam với việc xây dựng đời sống đạo đức ở nước ta hiện nay”, 1 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 3 tr. 49-52 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Sự tiếp biến khái niệm "Tâm" trong Phật giáo Việt Nam và những biểu hiện của nó trong đời sống đạo đức ở nước ta hiện nay”, 1 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 3 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước ), “Góp phần tìm hiểu phạm trù "Tâm" trong Phật giáo Việt Nam dưới góc độ triết học” 1 Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 3 tr.25 – 37. 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của “Tâm” trong Phật giáo Việt Nam đến đời sống đạo đức ở nước ta hiện nay”, 1 Tạp chí giáo dục lý luận 4 tr.60-66. 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ngày xuân nói chuyện chữ “Tâm”, 1 Báo giáo dục thời đại 3 2012

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố