Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Phúc Chỉnh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Phúc Chỉnh
2. Năm sinh: 1962 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Đại Từ - Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 13. Phan Đình Phùng. TP Thái nguyên

Điện thoại: NR 0280 3 853563 Mobile 0982116208

Email: chinhnp@tnu.edu.vn Fax 0280 3 857867

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1988  Nơi bảo vệ:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Giáo dục học Chuyên ngành:Lý luận và PPDH Sinh học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2005  Nơi bảo vệ: Viện khoa học Giáo dục Việt nam
  • Ngành: Giáo dục học  Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Sinh học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2009 Nơi phong: Việt Nam

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2005 Nơi phong: Viện khoa học Giáo dục Việt nam

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng phòng, phòng Đào tạo
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố