Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Dạy học ở trường phổ thông trong nền kinh tế tri thức
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Dạy học Sinh học trong nề kinh tế tri thức đã có nhiều thay đối về mục tiêu, nội dung và phương pháp.

Tải file Dạy học ở trường phổ thông trong nền kinh tế tri thức tại đây