Tìm kiếm theo cụm từ
Phạm Thế Chính

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Phạm Thế Chính
2. Năm sinh: 1984 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Điện thoại: NR Mobile +84988113933

Email: chinhpt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2009  Nơi bảo vệ:ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Ngành: Hóa học Chuyên ngành:Hóa hữu cơ

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2014  Nơi bảo vệ: Viện Hóa học
  • Ngành: Hóa học  Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2014 Nơi phong: Viện Hóa học

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Hóa học
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Hóa - Công nghệ thực phẩm

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
2006-nay Giảng Viên Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Giáo trình Hóa dược Đồng tác giả Nhà Xuất bản KHKT 2013

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Nucleophile-Directed Selective Transformation of cis-1-Tosyl-2-tosyloxymethyl-3-(trifluoromethyl)aziridine into Aziridines, Azetidines, and Benzo-Fused Dithianes, Oxathianes, Dioxanes, and (Thio)morpholines 10 Chemistry A European Journal 19 5966-5971 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Synthesis of 1-Alkyl-2-(trifluoromethyl) azetidines and Their Regiospecific Ring Opening toward Diverse α- (Trifluoromethyl)Amines via Intermediate Azetidinium Salts 8 The Journal of Organic Chemistry 77 5982−5992 2012

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

[1]. Sara Kenis; Matthias Dhooghe; Tuyet Anh Dang Thi; Chinh Pham The, Nguyen Van Tuyen; Guido Verniest; Tham Thi Pham; Maaike Reybroeck and Norbert De Kimpe;Karl W. Tçrnroos, “Nucleophile-Directed Selective Transformation of cis-1-Tosyl-2-tosyloxymethyl-3-(trifluoromethyl)aziridine into Aziridines, Azetidines, and
Benzo-Fused Dithianes, Oxathianes, Dioxanes, and (Thio)morpholines
” Chemistry A European Journal, 2013 (19),5966-5971 (SCI, IF=5.925).

[2]. Sara Kenis; Matthias Dhooghe; Guido Verniest Tuyet Anh Dang Thi; Chinh Pham The, Nguyen Van Tuyen; and Norbert De Kimpe, “Synthesis of 1-Alkyl-2-(trifluoromethyl) azetidines and Their Regiospecific Ring Opening toward Diverse α-
(Trifluoromethyl)Amines via Intermediate Azetidinium Salts
”, The Journal of Organic Chemistry 2012,77, 5982−5992 (SCI, IF = 4.46).

[3]. Sara Kenis, Matthias D'hooghe, Guido Verniest, Tuyet Anh Dang Thi, Chinh Pham The, Tuyen Van Nguyen, Norbert De Kimpe, Synthesis of 1-Alkyl-2-(trifluoromethyl)azetidines and Their Regiospecific Ring Opening Toward Diverse α-(Trifluoromethyl)amines via Intermediate Azetidinium Salts ChemInform 201243 (48) (online).

[4]. Pham The Chinh, Dang Thi Tuyet Anh, Hoang Thi Phuong, Pham Thi Tham, Ninh Khac Ban, Ngo Quoc Anh and Nguyen Van Tuyen, Synthesis of several azlactones, Vietnam Journal of Chemistry 2013, 51(5A), 9-11.

[5]. Pham Thi Tham, Pham The Chinh, Dang Thi Tuyet Anh, Ngo Thi Thuan and Nguyen Van Tuyen, Regioselective ring opening reaction of 3- trifluoromethylaziridine with some nucleohiles, Vietnam Journal of Chemistry 2013, 51(5A), 12-16.

[6]. Nguyen Van Tuyen, Vu Duc Cuong, Ngo Quoc Anh, Pham The Chinh, Dang Thi Tuyet Anh, Hoang Thi Phuong, Pham Thi Tham, Nguyen Thi Bich Thuan, Nguyen Thi Hanh and Vu Thi Thu Ha, Synthesis of several piperazidinedione derivatives, Vietnam Journal of Chemistry 2013, 51(5A), 17-21.

[7]. Phạm Thế Chính, Đặng Thị Tuyết Anh, Hoàng Thị Phương, Phạm Thị Thắm, Ninh Khắc Bản, Ngô Quốc Anh, Nguyễn Văn Tuyến, Tổng hợp một số mạch nhánh của hemiasterlin, Tạp chí Hóa học 2013, 51(2AB) 11-16.

[8]. Phạm Thị Thắm, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Thế Chính, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Tuyến, Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đồng phân lập thể của các hợp chất beta-lactam, Tạp chí Hóa học 2013, 51(2AB) 17-20.

[9]. Nguyễn Văn Tuyến, Trần Văn Lộc, Nguyễn Đức Vinh, Đặng Thị Tuyết Anh, Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Hoàng Thị Phương, Phạm Anh Tuân, Lương Văn Trường và Trần Văn Sung, Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất mới chứa nitơ của parthenin, Tạp chí Hóa học 2012, 50 (4B), 221-224

[10]. Đặng Tuyết Anh, Phạm Thế Chính, Hoàng Thị Phương, Phạm Anh Tuân, Ngô Quốc Anh, Nguyễn Văn Tuyến, Tổng hợp dẫn xuất của hemiasterlin, Tạp chí Hóa học 2012, 50(5A), 179-183.

[11]. Đặng Tuyết Anh, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Thị Thắm, Phạm Thế Chính, Nortbert De Kimpe, Tổng hợp một số dẫn xuất của 2-triflometylaziridin, Tạp chí Hóa học 2012, 50(4B), 210-213.

[12]. Phạm Thị Thắm, Phạm Thế Chính, Hoàng Thị Phương, Phạm Anh Tuân, Đặng Thị Tuyết Anh, Ngô Thị Thuận và Nguyễn Văn Tuyến, Tổng hợp một số hợp chất cis-3-phenoxy-4-phenyl-2-benzyl-β-lactam, Tạp chí Hóa học 2012, 4B, 45-48.

[13]. Phạm Thị Thắm, Phạm Thế Chính, Đặng Thị Tuyết Anh, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Tuyến, Nghiên cứu tổng hợp lập thể một số hợp chất beta-lactam, Tạp chí hóa học 2012, 50(4B), Tr 214-216.

[14]. Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Hồng Phong, Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá trầu không, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN 2012, 96(08), 69-73.

[15]. Đặng Thị Tuyết Anh, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Trần Văn Lộc, Tổng hợp và hoạt tính kháng HIV của các dẫn chát stavudin, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2011, 49 (6B) 2011, 106-112.

[16]. Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn, Hoàng Thị Thanh, Thị Hải Duyên, Tối ưu hóa qui trình phân lập cucurmin từ củ nghệ vàng, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN 2011, 88(12), 191-195.

[17]. Phạm Thế Chính, Văn Ngọc Hướng, Vũ Ngọc Toán, Thành phần hóa học và hoạt tinh sinh học của tinh dầu lá trầu trồng tại Hải Dương, Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 2011, 15, 92-95.

[18]. Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Hải Duyên, Thành phần hóa học của lá chòi mòi tía (antidema bunius L.), Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN 2012, 90(02), 21-24.

[19]. Phạm Thế Chính, Dương Nghĩa Bang, Phan Thanh Phương, Khiếu Thị Tâm, Phạm Thị Thắm, Lê Thị Xuân, Bùi Thị Thúy, Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.) Hải Dương, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 2010, 72(10), 48-52.

[20]. Sara Kenis; Matthias Dhooghe; Guido Verniest Tuyet Anh Dang Thi; Chinh Pham The, Nguyen Van Tuyen; and Norbert De Kimpe, Straightforward synthesis of 1-alkyl-2-(trifluoromethyl)azetidines and their regiospecific ring opening toward diverse α-CF3-amines via intermediate azetidinium salts, 13th Belgian Organic Synthesis Symposium, Leuven, Belgium 2012, p298.

[21]. Văn Ngọc Hướng, Đỗ Thị Thanh Thúy, Phạm Thế Chính, Phân lập và xác định cấu trúc một số thành phần từ củ gừng gió (zingiber zerumbet Sm.) vùng Tam Đảo,  Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2006, 52-57.

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố