Tìm kiếm theo cụm từ
Lê Thị Thanh Nhàn

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Lê Thị Thanh Nhàn
2. Năm sinh: 1970 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương
5. Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phan Đình Phùng

Điện thoại: NR 02803856215 Mobile 0915643746

Email: nhanltt@tnu.edu.vn Fax 02803746965

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1995  Nơi bảo vệ:ĐHSP Hà Nội
  • Ngành: Toán Chuyên ngành:Đại số và Lí thuyết số

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2005 Nơi phong: HĐ chức danh GS nhà nước

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: không 10. Chức vụ: Phó hiệu trưởng
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Toán học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố