Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Synthesis and optical properties of CdSe Semiconductor Nanoparticles Dispersed in Citrate Aqueous solution
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Nhuan, Khong Thi Quynh, Cao Thi Thuy Hai, Nguyen Thi Lan Anh, Tran Hong Nhung and Vu Thi Kim Lien
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of Science & Technology Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Synthesis and optical properties of CdSe Semiconductor Nanoparticles Dispersed in Citrate  Aqueous solution