Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng đánh dấu sinh học của các chấm lượng tử bán dẫn
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Chu Việt Hà, Trần Anh Đức, Đỗ Thị Duyên và Vũ Thị Kim Liên
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu trình bày về ứng dụng đánh dấu sinh học của các chấm lượng tử bán dẫn