Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Photoluminescent emission properties of CdSe/CdS quantum dots synthesized directly in aqueous solution
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Chu Viet Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Le Tien Ha, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien
Nhà xuất bản / Tạp chí Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications VI Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Photoluminescent emission properties of CdSe/CdS quantum dots synthesized directly in aqueous solution