Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyễn Như Đạt
Nhà xuất bản / Tạp chí IOPElectronic Journal, Journal of Physics: Conference Series AMSN08, Published online Tập 187 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method