Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu chế tạo các nano tinh thể CdSe tan trong nước, định hướng ứng dụng đánh dấu sinh học
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 6 Số 54 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu chế tạo các nano tinh thể CdSe tan trong nước, định hướng ứng dụng đánh dấu sinh học