Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca3, Phạm Thu Nga
Nhà xuất bản / Tạp chí ASEAN Journal on Science & technology for Development Tập 24 Số 1 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost