Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bước đầu tìm hiểu một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển đô thị Thái Nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Xuân Trường,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 1 Số 4 Năm 2001
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Phân tích, đánh giá một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển đô thị Thái Nguyên

Tải file Bước đầu tìm hiểu một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển đô thị Thái Nguyên tại đây