Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Danh Nam

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Danh Nam
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Phú Bình - Thái Nguyên
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: P. Túc Duyên - TP. Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0979446224

Email: danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2007  Nơi bảo vệ:Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
  • Ngành: Toán học Chuyên ngành:Lí luận và PPDH bộ môn Toán

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Trường ĐH Würzburg, CHLB Đức
  • Ngành: Toán học  Chuyên ngành: Giáo dục Toán học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Trường ĐH Würzburg, CHLB Đức

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó Trưởng phòng
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Cử nhân Sư phạm Toán học 2004
Thạc sĩ Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Thạc sĩ Khoa học Giáo dục 2007
Tiến sĩ Đại học Würzburg, CHLB Đức Tiến sĩ Giáo dục học 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Chứng chỉ English & Teaching Methodology Indiana University, USA 02 Tháng
Chứng chỉ Interactive Multimedia for Teaching and Learning of Primary Mathematics SEAMEO RECSAM, Malaysia 02 Tháng

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x
Tiếng Đức x

15. Chuyên môn chính:

  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ 2004 - 2012 Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm 20 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên
Từ 2012 - nay Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm 20 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán ở trường phổ thông Đồng tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2011
Sách chuyên khảo Understanding the development of the proving process within a dynamic geometry environment Tác giả Verlag Dr. Kovač, Hamburg, Germany 2012
Sách giáo trình Giáo trình hình học sơ cấp Đồng tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2013
Sách chuyên khảo Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts Đồng tác giả Formatex Research Center, Spain 2011
Sách giáo trình Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Toán Đồng tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2014

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Các mức độ ứng dụng e-learning ở trường đại học sư phạm 1 Tạp chí Giáo dục 175 41-43 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thiết kế một số môđun hướng dẫn giáo viên xây dựng khoá học trực tuyến 1 Tạp chí Thiết bị Giáo dục 40 25-29 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số nguyên tắc thiết kế nội dung cho E-Learning 1 Tạp chí Dạy và Học ngày nay 01 25-29 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ứng dụng cơ sở Groebner chứng minh định lý hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Maple 1 Tạp chí Dạy và Học ngày nay 08 38-44 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước M-learning và các mô hình về mối quan hệ với e-learning 1 Tạp chí Thiết bị Giáo dục 59 05-07 2010
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Mô hình Toulmin trong lập luận và chứng minh hình học 2 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về giáo dục toán học ở trường phổ thông 471-481 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số kỹ thuật sử dụng đa phương tiện trong dạy học trực tuyến 3 Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh 40 3A 81-85 2011
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế Abductive argumentation for proving in a dynamic geometry environment 2 Proceedings of the 2nd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam 112-117 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài GeoGebra with an interactive help system generates abductive argumentation during the proving process 1 North American GeoGebra Journal 01 01 01-05 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thiết kế một số hoạt động toán học trên các thiết bị cầm tay 1 Tạp chí Thiết bị Giáo dục 79 04-07 2012
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế Understanding the development of the proving process within a dynamic geometry environment 1 Beiträge zum Mathematikunterricht 02 625-628 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài A differentiated e-learning teaching program 2 Teaching Mathematics and Computer Science 10 02 01-10 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài The development of the proving process within a dynamic environment 1 European Researcher 32 10-2 1731-1744 2012
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế Recommendations for mathematics curriculum development in Vietnam 2 Proceedings of the 6th International Conference on Educational Reform 26-32 2013
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông 1 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc 512-516 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Khai thác biểu diễn bội trong dạy học môn toán ở trường phổ thông 1 Tạp chí Giáo dục 8/2013 101-103 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chủ đề xác suất - thống kê 2 Tạp chí Giáo dục 8/2013 104-106 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sử dụng lập luận ngoại suy trong chứng minh hình học 1 Tạp chí Giáo dục 319 41-43 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Vai trò của biểu diễn bội trong dạy học môn toán 1 Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 58 8 70-78 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Vận dụng khái niệm tựa đối ngẫu trong dạy học hình học ở trường phổ thông 1 Tạp chí Giáo dục 325 50-53 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tri thức phương pháp chứng minh trong giải toán ở trường trung học phổ thông 2 Tạp chí Giáo dục 329 57-59 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Cấp độ phát hiện bất biến hình học trong quá trình chứng minh 1 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 118 04 179-184 2014
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Tư duy thống kê trong dạy học toán ở trường phổ thông 1 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về nghiên cứu giáo dục toán học theo hướng phát triển năng lực người học giai đoạn 2014-2020 39-45 2014
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế A model for using mobile phones in teaching and learning mathematics 2 Proceedings of the 7th International Conference on Educational Reform 468-473 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sử dụng mô hình vật lý trong dạy học toán ở trường phổ thông 1 Tạp chí Thiết bị giáo dục 7/2014 64-66 2014

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Biên soạn bài giảng điện tử học phần hình học sơ cấp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học 2006 - 2007 Đại học Thái Nguyên Tốt Chủ trì
Thiết kế bài giảng điện tử chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn toán, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học 2009 - 2010 Đại học Thái Nguyên Tốt Chủ trì
Nghiên cứu vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông 2014 - 2015 Đại học Thái Nguyên Chưa NT Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng
Giải Nhì Giải thưởng sinh viên NCKH toàn quốc 2004

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 1

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố