Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đa dang di truyền và một số đặc điểm sinh học của Thạch sùng đuôi dẹp Hemidactylus garnotii Duméril & Bibron , 1836, ở vùng Đông Bắc Việt Nam
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Hoàng Văn Ngọc, Hồ Thị Loan, Nguyễn Giang Sơn
Nhà xuất bản / Tạp chí Nhà xuất bản Đại học Huế Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Đa dang di truyền và một số đặc điểm sinh học của Thạch sùng đuôi dẹp Hemidactylus garnotii Duméril & Bibron , 1836, ở vùng Đông Bắc Việt Nam tại đây