Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu sự chuyển pha cấu trúc trong ôxít Al2O3 lỏng bằng phương pháp mô phỏng
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Lê Thị Thu Hà, Đỗ Thị Vân, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Hương Dung và Phạm Hữu Kiên
Nhà xuất bản / Tạp chí ĐHTN Tập 90 Số 2 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu sự chuyển pha cấu trúc trong ôxít Al2O3 lỏng bằng phương pháp mô phỏng tại đây