Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Đồng Văn Đạt
Nhà xuất bản / Tạp chí Trung tâm thông tin thư viện - Trường ĐHNN I Hà Nội/ Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tập 2 Số 2 Năm 2004
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Đánh giá tác động của chương trình tín dụng theo Quyết định số 120/ HĐBT đối với tạo việc làm tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là rất tích cực. Các phương pháp sử dụng nghiên cứu PRA, RRA và kết quả thu thập số liệu và điều tra động cung cấp tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (tính tới 31 tháng 8 năm 2003) đã cung ứng hơn 2,3 tỷ đồng từ quỹ Quốc gia tạo việc làm. Kết quả đã tạo ra hơn 2700 việc làm cho lao động nông thôn với các ngành nghề khác nhau.

Tải file Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn tại đây