Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN