Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nhận diện tác động kinh tế và xã hội của các chương trình tái định cư thuộc dự án thủy điện
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Tập 482 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3808
Tóm tắt nội dung

Trên cơ sở tổng hợp kết quả các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới, bài viết nhận diện và tổng hợp các tác động của các chương trình tái định cư thuộc dự án thủy điện đến cuộc sống người dân tái định cư trên khía cạnh kinh tế và xã hội. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị giúp các nhà hoạch định chính sách lường trước các tác động có thể phát sinh khi thiết kế và thực hiện các chương trình tái định cư, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và giúp người dân phục hồi được sinh kế sau tái định cư.