Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Lập trình giải các bái tập dạng "chưa tường minh" trong dạy học tin học ở trường THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải, Trịnh Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 12 Số 299 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Bài báo đưa ra phương pháp chung và các ví dụ minh họa để hướng dẫn học sinh lập trình giải những bài toán ở dang "chưa tường minh" trong dạy học tin học ở trường THPT theo định hướng hoạt động hóa người học

Tải file Lập trình giải các bái tập dạng "chưa tường minh" trong dạy học tin học ở trường THPT tại đây