Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và những vấn đề còn tồn tại trong công tác xóa đói, giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Nga,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 95 Số 7 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên rất quan tâm đến công tác xoá đói, giảm nghèo, thông qua việc thực hiện nhiều chính sách và các dự án xoá đói, giảm nghèo mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh còn cao, do vậy, vấn đề đặt ra cho tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện xoá đói, giảm nghèo không chỉ có ý nghĩa thực hiện mục tiêu chung của cả nước mà còn có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, vươn lên tránh tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu trong tiến trình hội nhập và phát triển. Trước yêu cầu đó,  tác giả  nghiên cứu, lý giải các cơ sở lý luận và thực trạng đói nghèo cũng như công tác xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua; từ đó đề xuất  một số giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Tải file Thực trạng và những vấn đề còn tồn tại trong công tác xóa đói, giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên tại đây