Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giáo dục quyền và bổn phận cho trẻ em thông qua môn Đạo đức lớp 3
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 207 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Dạy học Đạo đức là con đường cơ bản để tích hợp giáo dục các nội dung quyền và bổn phận của trẻ em trong trường tiểu học.

Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 được tiến hành dựa trên cơ sở công ước quốc tế về quyền trẻ em, quan niệm đúng về trẻ em, nguyên tắc tôn trọng nhân cách trẻ em.

Để thực hiện tốt nội dung giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, Gv cần đáp ứng các yêu cầu:

Phải giúp học sinh nhận thức đúng về 4 nhóm quyền trẻ em đồng thời cần biết đặt ra yêu cầu về việc thực hiện bổn phận cho học sinh

Tải file Giáo dục quyền và bổn phận cho trẻ em thông qua môn Đạo đức lớp 3 tại đây