Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hoạt động nhóm với sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Hà Thị Kim Linh, Nguyễn Thị Tính,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 134 Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Giáo dục
Tóm tắt nội dung

Các phẩm chất nhân cách của trẻ mẫu giáo được hình tahfnh và phát triển thuận lợi trong nhóm trẻ ( xã hội trẻ em). Việc tổ chức các haotj động gaiso dục trogn nhà trường mầm non theo hướng hoạt động nhóm có tác dụng to lớn đối với sự phát triển của trẻ.

Tải file Hoạt động nhóm với sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo tại đây