Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Tiếp nhận văn học so sánh ở Việt Nam từ 2000 - 2010 ( Từ lý thuyết đến ứng dụng)
Người đề xuất Cao Thị Hồng
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Văn học
Ngày gửi 25/02/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu

1. Khảo sát, hệ thống, kiến giải toàn diện việc tiếp thu và ứng dụng lý thuyết văn học so sánh trong nghiên cứu và phê bình văn học ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan, công bằng về giá trị của văn học so sánh đối với việc góp phần đổi mới và phát triển tư duy lý luận, phê bình văn học khi nghiên cứu và khám phá các hiện tượng văn học.

2. Chỉ rõ ảnh hưởng tích cực của văn học so sánh cũng như những hạn chế của lý thuyết này trong quá trình ứng dụng vào việc nghiên cứu và phê bình các hiện tượng văn học.

3. Đề xuất một số kiến giải khoa học về việc ứng dụng lý thuyết văn học so sánh trong nghiên cứu và phê bình văn học, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tiếp thu tinh hoa của các trường phái lý thuyết văn học hiện đại phương Tây để làm phong phú nền lý luận phê bình văn học dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa văn hóa hiện nay.      

Nội dung

1. Vấn đề giới thiệu lý thuyết văn học so sánh  ở Việt Nam

      + Các công trình dịch thuật về lý thuyết văn học so sánh của thế giới ở Việt Nam

      + Các công trình nghiên cứu về lý thuyết văn học so sánh trên thế giới của các nhà nghiên cứu lý luận văn học ở Việt Nam

2. Vấn đề tiếp thu lý thuyết văn học so sánh ở Việt Nam (2000 đến 2010)

 + Xác định một số thuật ngữ khoa học trong lý thuyết văn học so sánh như: văn học so sánh, so sánh văn học, văn bản văn học ...

+ Xác định một số vấn đề lý thuyết trong văn học so sánh ở các bình diện nghiên cứu như: tác giả, tác phẩm, thể loại, trào lưu văn học... giữa các nền văn học

+ Vấn đề nghiên cứu liên ngành trong văn học so sánh ( Văn học / văn hóa, văn học / ngôn ngữ học, văn học / triết học...) giữa các nền văn học của các dân tộc.

3. Vấn đề ứng dụng văn học so sánh trong nghiên cứu văn học (2000 đến 2010)

+Nghiên cứu văn học dân gian

+Nghiên cứu văn học trung đại

+Nghiên cứu văn học hiện đại

4. Kết luận và đề xuất khoa học.

Kết quả dự kiến

1.  Sản phẩm khoa học:

Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 03

- Sách chuyên khảo (bản thảo sạch, đủ điều kiện xuất bản tại Nxb Quốc gia):             01                                           

2. Sản phẩm đào tạo:

 Hướng dẫn sinh viên NCKH: 02 

 Hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 01                   

Tải file Tiếp nhận văn học so sánh ở Việt Nam từ 2000 - 2010 ( Từ lý thuyết đến ứng dụng) tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*