Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên giấy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Người đề xuất Trương Thị Thảo Nguyên
Cơ quan phối hợp Đại học Khoa học
Loại Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Ngày gửi 30/03/2012
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu

xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên giấy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với nội dung chính xác, khoa học, phù hợp với khung chương trình đào tạo.

Nội dung

xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên giấy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với:

- số tín chỉ: 05

- số đề thi: 25

- số câu hỏi: 1000

Kết quả dự kiến

xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên giấy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin sử dụng thi hết học phần cho sing viên năm thứ nhất trường đại học Khoa học.

Tải file xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên giấy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*