Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy bài: " Mặt trận Việt Minh ra đời và lãnh đạo đấu tranh " ở lớp 12 THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Đỗ Hồng Thái,
Nhà xuất bản / Tạp chí TC Giáo dục Số 78 Năm 2004
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Sự ra đời của mặt trận Việt Minh gắn liền với các quyết định chỉ đạo của Trung ương Đảng . Bài báo trình bày các phương pháp sử dụng tài liệu văn kiện Đảng trong luận giải các vấn đề: Vì sao Đảng ta chủ trương thành lập mặt mặt trận Việt Minh? Sự chỉ đạo của Đảng đã tác động đến quá trình phát triển của mặt trận Việt Minh như thế nào?

Tải file Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy bài: " Mặt trận Việt Minh ra đời và lãnh đạo đấu tranh " ở lớp 12 THPT tại đây