Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vấn đề xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh
Nhà xuất bản / Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Tập 1 Số 43 Năm 2002
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Định nghĩa về giả thuyết nghiên cứu khoa học, các kiểu xác định giả thuyết khoa học.

Tải file Vấn đề xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm tại đây