Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên THUẬT TOÁN MÃ HOÁ ẢNH DỰA TRÊN ĐỒNG BỘ THÍCH NGHI HAI HỆ HỖN LOẠN KHÁC NHAU
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 106 Số 6 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bài báo giải quyết bài toán đồng bộ thích nghi trạng thái giữa hệ hỗn loạn Chen và mạng nơron tế bào CNN với nhiều tham số bất định. Kết quả này được sử dụng để xây dựng thuật toán mã hoá ảnh số. Các kết quả lý thuyết được chứng minh theo lý thuyết ổn định Lyapunov; Hiệu quả của thuật toán mã hoá ảnh đề xuất được phân tích trên cơ sở một số độ đo phổ biến. Các ví dụ mô phỏng được thực hiện trên Matlab.

Tải file THUẬT TOÁN MÃ HOÁ ẢNH DỰA TRÊN ĐỒNG BỘ THÍCH NGHI HAI HỆ HỖN LOẠN KHÁC NHAU tại đây