Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Điều khiển trượt cho đối tượng con lắc ngược có liên kết đàn hồi sử dụng đại số gia tử
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Vu Nhu Lan, Nguyen Tien Duy
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung