Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa kết hợp tối ưu bằng giải thuật di truyền cho bộ điều khiển đại số gia tử
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR - Fundamental and Applied IT Research) lần thứ X năm 2017 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung