Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 137 Số 7 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung