Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Application of hedge algebras with the nonlinear semantization and desemantization in the aircraft landing control problem
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151 Số 6 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung