Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng hệ chẩn đoán lỗi tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên mạng neural kết hợp với phương pháp phân tích khí hoà tan
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Duy, Trần Thị Thanh Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 185 Số 9 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN 1859 – 2171
Tóm tắt nội dung

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất ứng dụng mạng neural để xây dựng hệ chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp (MBA) lực. Các đầu vào mạng neural là tỉ lệ các thành phần khí sinh ra trong quá trình MBA làm việc. Đầu ra là các kết luận về tình trạng của MBA. Luật chẩn đoán dựa trên phương pháp tỉ lệ theo chuẩn IEC-599 với 5 thành phần khí được sử dụng là các thành phần đầu vào. Các kết luận đầu ra bao gồm “bình thường”, “quá nhiệt” hoặc “phóng điện”. Sử dụng mạng truyền thẳng nhiều lớp (MLP - Multi-layer Perceptron) với cấu trúc mạng được lựa chọn là 5-M-3. Qua quá trình huấn luyện với số neural lớp ẩn khác nhau, chúng tôi lựa chọn được M=16 cho kết quả chẩn đoán là chính xác nhất. Thông qua thử nghiệm với dữ liệu thực tế, kết quả cho thấy hệ chẩn đoán đưa ra các kết luận là đáng tin cậy.