Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá chất lượng nước sông Đa Độ đoạn chảy qua địa phận Hải Phòng
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Văn Hữu Tập, Đào Thị Lý
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Số 4 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Qua các mẫu phân tích chất lượng nước tại điểm đầu, giữa và cuối hệ thống sông trên địa phận Hải Phòng  đã cho thấy: các thông số BOD5, COD có dáu hiệu ô nhiễm nhẹ vào mùa khô. Các chỉ tiêu khác như: các kim loại nặng, Clorua, nitorat, coliform... đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên, dọc theo trục sông, nồng độ các chỉ tiêu này cũng tăng dần, mùa khô cao hơn mùa mưa. Nếu nước sông này dùng cho mục đích thủy lợi thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt yêu câu nhưng nếu dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt thì cần xử lý.

Tải file Đánh giá chất lượng nước sông Đa Độ đoạn chảy qua địa phận Hải Phòng tại đây