Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu các thuật toán Mờ/PID và Thích nghi để điều khiển đối tượng khó mô hình hóa
Cơ quan chủ trì Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Đặng Danh Hoằng
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Lý thuyết điều khiển mờ ngày nay đang dần được hoàn thiện và đã có nhiều công trình nghiên cứu.
Trên thế giới đã xuất hiện nhiều loại sản phẩm sử dụng hệ logic mờ để điều khiển các đối tượng công nghiệp, song còn nhiều hạn chế đối với các đối tượng khó mô hình hóa (tham số thay đổi và phi tuyến) 
Ở Việt Nam cũng đã có một số công trình nghiên cứu, song vẫn chưa hoàn thiện và đang cần được phát triển.

Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn mê ngµy nay ®ang dÇn ®­îc hoµn thiÖn vµ ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu.

Trªn thÕ giíi ®· xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm sö dông hÖ logic mê ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c ®èi t­îng c«ng nghiÖp, song cßn nhiÒu h¹n chÕ ®èi víi c¸c ®èi t­îng khã m« h×nh hãa (tham sè thay ®æi vµ phi tuyÕn) 

ë ViÖt Nam còng ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu, song vÉn ch­a hoµn thiÖn vµ ®ang cÇn ®­îc ph¸t triÓn.

Tính cấp thiết

Trong công nghiệp, việc thiết kế bộ điều khiển kinh điển PID cho các đối tượng có mô hình và tham số ít thay đổi gần như đã hoàn thiện, còn các đối tượng có cấu trúc và tham số khó mô hình hóa tỏ ra còn nhiều hạn chế.
Các đối tượng có cấu trúc phức tạp, khó mô hình hóa, luôn đòi hỏi chất lượng tĩnh và động cao, cần phải thay thế bộ điều khiển PID bằng bộ điều khiển khác.
    Sự thành thành công của đề tài mở ra hướng ứng dụng các bộ điều khiển Mờ/PID và Mờ thích nghi cho các đối tượng có tham số thay đổi và phi tuyến nhằm nâng cao chất lượng các hệ thống điều khiển.

Mục tiêu

Xây dựng 2 bộ điều khiển Mờ/PID và Mờ thích nghi dựa trên các lý thuyết điều khiển kinh điển và điều khiển hiện đại, ứng dụng để điều khiển các đối tượng có tham số thay đổi và phi tuyến

Nội dung

1. Tiến hành nghiên cứu cơ sở lý thuyết kinh điển và hiện đại.    
2. Xây dựng thuật toán Mờ/PID và Thích nghi để thiết kế bộ điều khiển Mờ/PID và bộ điều khiển Mờ thích nghi.    
3. Kiểm tra tính đúng đắn của thuật toán bằng mô phỏng Matlab-Simulink.
    
4. Hoàn chỉnh báo cáo khoa học và nghiệm thu các cấp.    

Tải file Nghiên cứu các thuật toán Mờ/PID và Thích nghi để điều khiển đối tượng khó mô hình hóa tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

+ Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành điện trường ĐHKTCN Thái Nguyên.
+ Làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học.                

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*