Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá tình hình áp dụng quy trình điều dưỡng tại một số bệnh viện thuộc khu vực miền núi, trung du phía Bắc Việt Nam
Lĩnh vực Y học
Tác giả Lê Văn Duy,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học công nghệ-Đại học Thái Nguyên, Tập 89, số 01/01, năm 2012, trang 21-26 Tập 89 Số 1 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Đánh giá tình hình áp dụng quy trình điều dưỡng tại một số bệnh viện thuộc khu vực miền núi, trung du phía Bắc Việt Nam tại đây