Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Lượng giá giá trị môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Ths.Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Hoàng Linh
Nhà xuất bản / Tạp chí Kinh tế môi trường Số 7 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1559-1906
Tóm tắt nội dung

Tải file Lượng giá giá trị môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc tại đây