Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng vạt nhánh xuyên bắp chân trong trong tạo hình khuyết hổng phần mềm
Lĩnh vực Y học
Tác giả Lê Phi Long
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ niệm 50 năm thành lập khoa phẫu hàm mặt và tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội nghị phẫu thuật tạo hình toàn quốc lần thứ IV Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Ứng dụng vạt nhánh xuyên bắp chân trong trong tạo hình khuyết hổng phần mềm tại đây