Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vấn đề nâng cao năng lực biên soạn, sử dụng học liệu điện tử để dạy học trong đào tạo giáo viên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Đại học Sư phạm Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo trình bày các thành tố của năng lực biên soạn, sử dụng HLĐT trong dạy học cũng như xác định rõ các cấp bậc của năng lực này và đề xuất những định hướng và biện pháp cụ thể để bồi dưỡng năng lực biên soạn, sử dụng HLĐT cho SV.

Tải file Vấn đề nâng cao năng lực biên soạn, sử dụng học liệu điện tử để dạy học trong đào tạo giáo viên tại đây