Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu một số phương án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cho phát điện tại Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Vĩnh Thuỵ,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 124 Số 10 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Các phân tích được dựa trên mô hình quy hoạch hệ thống năng lượng dài hạn của Việt Nam sử dụng công cụ quy hoạch là phần mềm LEAP cho thấy, Việt Nam sẽ không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai mà không cần nhập khẩu năng lượng. Trong khi đó nguồn NLTT của nước ta được đánh giá có tiềm năng khá lớn nhưng mức độ khai thác và sử dụng còn nhiều hạn chế. Sự ra đời của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh vào tháng 9/2012 đã định ra xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững, thúc đẩy việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng sạch, NLTT, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong sản xuất và tiêu thụ. Bài viết này nghiên cứu một số phương án sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) đồng thời giảm công suất đặt các nhà máy điện sử dụng năng lượng hóa thạch của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2030 trong cân bằng cung cầu hệ thống năng lượng và đánh giá các tác động kinh tế, môi trường khác.