Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Lê Thị Yến,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kinh tế châu á Thái Bình Dương Số 408 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0868-3808
Tóm tắt nội dung

Thu hút vốn đầu tư là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia nói chung và của mỗi địa phương nói riêng. Có rất nhiều các hình thức, mô hình được xây dựng nhằm thu hút vốn đầu tư để thực hiện được các mục tiêu đó. Trong số các mô hình đó, mô hình khu công nghiệp được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở các nước ta. Nghiên cứu này đã đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên: Số lượng dự án đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2008 - 2012 có xu hướng tăng qua các năm. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp khá hạn chế so với các tỉnh lân cận, cũng như mức bình quân chung của cả nước. Xác định nguyên nhân của những hạn chế trên, cùng với việc vận dụng ma trận SWOT xác định điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và thách thức với việc  thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp để từ đó đề xuất một số giải pháp. Để thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp của Thái Nguyên trong thời gian tới, tỉnh cùng với Ban quản lý các khu công nghiệp cần: Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng,  nâng cao chất lượng nguồn lao động làm việc tại các Khu công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư.

Tải file Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tại đây