Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Quản lý chất lượng đào tạo khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (thời kỳ 2001-2005), nhận thức, vấn đề và kiến nghị
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Viết Khanh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo QLGD trong các trường Sư phạm, 11/2001 Năm 2001
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Quản lý chất lượng đào tạo khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (thời kỳ 2001-2005), nhận thức, vấn đề và kiến nghị